Munin

Glavni server: server01.server.com, IP: 10.0.0.1
Dodatni server: server02.server.com
, IP: 10.0.0.2


1. Dodavanje paketa na glavni server (server01):
aptitude install munin munin-node


2. Editiranje konfiguracije na glavnom serveru (server01) :
nano /etc/munin/munin.conf

Promjeniti server01.server.com u naziv svog servera, te po potrebi maknuti # ako postoji drugi, tj. više servera.
htmldir promjeniti u path do stranice gdje želimo dodati monitoring npr. www.server.com/monitoring.
Sve ostalo u konfiguracijskoj datoteci treba komentirati.
dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/www/server.com/web/monitoring
logdir  /var/log/munin
rundir  /var/run/munin

tmpldir /etc/munin/templates

[server01.server.com]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

#[server02.server.com] # address 10.0.0.2 # use_node_name yes3. Zatim treba kreirati direktorij za monitoriranje na glavnom serveru (server01):
mkdir -p /var/www/server.com/web/monitoring
chown -R munin:munin /var/www/server.com/web/monitoring
chmod 775 /var/www/server.com/web/
/etc/init.d/munin-node restart


4. Po potrebi zaštiti monitoriranje od drugih sa šifrom:
nano /var/www/example.com/web/monitoring/.htaccess

Sadržaj .htaccess datoteke mora biti:
AuthType Basic
AuthName "Members Only"
AuthUserFile /var/www/server.com/.htpasswd
<limit GET PUT POST>
require valid-user
</limit>

Na kraju treba ukucati password za username admin:
htpasswd -c /var/www/server.com/.htpasswd admin


5. Na drugim serverima koje treba monitorirati se instalira samo ovaj dodatak:
apt-get install munin-node

zatim editirati konfiguraciju:
nano /etc/munin/munin-node.conf

i na kraju te datoteke dodati IP adresu glavnog servera (server01) u ovom formatu:
allow ^10\.0\.0\.1$

Treba napraviti restart munin-a:
/etc/init.d/munin-node restart

I dodati u firewall glavni server i port:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 4949 -j ACCEPT

Comments